Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen
  Esteem Body & Laser Clinic en de cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Afspraken

 1. Bij verhindering dient de cliënt uiterlijk 24 uur voorafgaande van de behandeling de afspraak te annuleren.
 2. Als de cliënt niet tijdig de afspraak annuleert zal Esteem Body & Laser Clinic 50% van de behandeling aan de
  cliënt doorberekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, zal de behandeling worden ingekort.

Betaling

 1. Esteem Body & Laser Clinic vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde
  prijzen zijn inclusief BTW.
 2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
  eventuele producten contant/pin te voldoen.

Privacy & persoonsgegevens

 1. De cliënt voorziet Esteem Body & Laser Clinic tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Esteem Body & Laser Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn. Voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Esteem Body & Laser Clinic neemt de
  persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart.
 3. Esteem Body & Laser Clinic behandelt de vertrouwelijke
  gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

 1. Esteem Body & Laser Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat de salon is
  uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke
  aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. De salon is niet aansprakelijk voor
  verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.
 3. Esteem Body & Laser Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit
  een behandeling.
 4. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
 7. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument tekortkoming is veroorzaakt.

Beschadiging en diefstal

 1. Esteem Body & Laser Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair,
  apparatuur of producten beschadigt.
 2. Esteem Body & Laser Clinic meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten


 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet dit binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de Esteem Body & Laser Clinic.
 2. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Esteem Body & Laser Clinic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt
  aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hulpverlener en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Gegevens
1. U dient ten alle tijden uw juiste persoonsgegevens te vermelden aan Esteem Body & Laser Clinic. E-mail, telefoonnummer
en uw woonadres..

 1. Esteem Body & Laser Clinic zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uitblijven van
  betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.

Gedragscode

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen. Indien de
  cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Esteem Body & Laser Clinic het recht
  de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.